Irgens Gaard Husorden

For english version see below

Husordenen er udarbejdet med henblik på, at alle, der til enhver tid bor og færdes i ejendommen – både i lejlighederne og på fællesarealerne – gør dette uden at være til gene for andre; for at overholde myndighedskrav; og for at bevare ejendommen i en ordentlig og hensigtsmæssig stand.

1. Affald

Af sundhedsmæssige grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer. Alt husholdningsaffald skal lægges i de dertil opstillede containere i skralderummet. Flasker og andet glas, -aviser, pap, metal og andet specialaffald skal bortskaffes i de dertil indrettede containere. Der må ikke lægges gløder i containerne. Storskrald må ikke henstilles i skralderummet, men skal bortskaffes for egen regning. Cigaretskodder må ikke smides i gården, men skal bortskaffes på forsvarlig vis.

2. Altankasser m.v.

Opsætning af altankasser, markiser og lignende kræver ejerforeningens skriftlige tilladelse.

3. Antenner/parabol

Opsætning af udvendige kabler, antenner, paraboler eller lignende er ikke tilladt.

4. Afløb og kloak

Irgens Gaard er en gammel ejendom med dertil hørende gamle afløbsrør og kloakker. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem håndvasken og badet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.

5. Barne- og klapvogne

henstilles efter aftale med bestyrelsen.

6. Cykler

må kun placeres i cykelstativerne. Op stilling langs murene – udenfor stativerne – op ad kastanjetræerne eller andre steder i gården er ikke tilladt. Cykler der ikke anvendes, skal fjernes fra gården.

7. Gården og gårdmøblerne

Det må henstilles til beboerne, at man i almindelighed passer på træer, buske og anden beplantning. Større legeredskaber m.v. skal fjernes fra gården umiddelbart efter brug. Ejerforeningens hvide Trip Trap-møbler er til fri afbenyttelse under hensyntagen til de øvrige beboeres behov. Møblerne efterlades rengjorte og afryddede efter brug. Ved flytning må møblerne kun bæres – ikke skubbes eller trækkes. Det henstilles, at der kun anvendes private møbler i gården, hvis der ikke er nok pladser på/ved Trip Trap-møblerne, og at sådanne private møbler straks fjernes fra gården efter brug. Det er ikke tilladt at opstille telte i gården. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til opsætning af festtelte i særlige tilfælde.

8. Husdyr

er tilladt. Hundeluftning i gården er ikke tilladt. Husdyr skal føres i snor og eventuelle ekskrementer skal øjeblikkeligt fjernes. Dyr må ikke fodres i gården. Husdyr må ikke ved gøen, truende adfærd eller på anden måde være til gene for ejendommens øvrige beboere.

9. Ildsteder

Ildsteder i brug skal til enhver tid være lovliggjort med attest fra Københavns Brandvæsen / Skorstensfejeren. Der henstilles til at man altid fyrer med tørt brænde. Der må ikke fyres med f.eks. mælkekartoner, kulørte reklamer og andet affald.

10. Kastanjetræerne

Det er ikke tilladt at ophænge andre legeredskaber eller genstande i kastanietræerne end de to gynger. Brug af gyngerne sker på eget ansvar og er forbeholdt børn. Beskadigelse af træerne må ikke finde sted.

11. Kælderrum

skal holdes aflåst, og der må ikke opbevares letantændeligt materiale som papir, tøj eller lignende eller materiale, der kan fremme svampeangreb. Genstande i kælderrum skal stå på ejerforeningens imprægnerede træpaller og ikke direkte på kældergulvet. Der må ikke placeres noget uden for kælderrummene. Der må under ingen omstændigheder opbevares brændbare væsker i kælderen.

12. Leg og boldspil

Leg og boldspil må ikke foregå på trapper, lofter, i kældre og gadedøre, hvor det kan være farligt eller til gene for andre beboere. Boldspil må ikke finde sted op ad murene. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller gården.

13. Maskiner

Elektriske boremaskiner eller andet støjende værktøj må kun benyttes i tidsrummet kl. 08.00 – 20.00. Det samme gælder vaskemaskiner og tørretumblere, hvis deres støjniveau generer naboen/underboen. I tilfælde af støj fra større eller længerevarende ombygninger bør de øvrige beboere altid advares i god tid ved opslag eller meddelelse til bestyrelsen.

14. Musik m.v.

Benyttelse af musikinstrumenter m.m. samt afspilning af musik skal altid ske med hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer inden kl. 24.00 skal der vises særligt hensyn og musikken skal dæmpes, så andres nattero ikke forstyrres. I tilfælde af fest/selskab m.v. efter kl. 24.00 bør de øvrige beboere altid advares i god tid ved opslag eller meddelelse til bestyrelsen.

15. Motorkøretøjer

Parkering – selv i kortere tid – af motorkøretøjer (biler, motorcykler, knallerter mv.) i gården er ikke tilladt. Last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i gården.

16. Støj

Det er ikke tilladt at frembringe støj der kan være til gene for de omkringliggende lejligheder i tidsrummet 20 .00 til 08.00. Al støjende adfærd bør undgås i gården.

17. Trapper og opgange

Af brandsikrings- rengørings- og æstetiske årsager må der ikke henstilles cykler, knallerter, legetøj, møbler og lignende i trappeopgangene. Placering af evt. byggematerialer i forbindelse med ombygninger aftales med bestyrelsen. Finder der særlig eller gentagen forurening eller beskadigelse sted af trapper, opgange og andre fællesarealer, må den ansvarlige herfor foretage nødvendig rengøring eller aftale nødvendig reparation med bestyrelsen. Rygning er ikke tilladt i opgangene.

18. Tørring af vasketøj

Må kun finde sted i gården på flytbare stativer, der skal fjernes efter brug. Opsætning af tørresnor er ikke tilladt.

Irgens Gaard House Rules

These rules have been drawn up in order to ensure that anyone who at any time lives in or visits the property – comprising the flats and the communal areas – may do so without causing any nuisance to others, in order to satisfy official requirements, and in order to keep the property in an orderly and appropriate state.

1. Rubbish

For health and hygiene reasons, all rubbish should be disposed of in rubbish sacks. All household rubbish should be placed in the containers provided in the rubbish room. Bottles and other glass items, newspapers, cardboard, metal and other special waste should be placed in the relevant containers. Embers should not be placed in the containers. Bulky items should not be placed in the rubbish room but must be disposed of at the owner’s expense. Cigarette butts should be disposed of in an appropriate manner and not discarded in the courtyard.

2. Window boxes, etc.

The setting up of window boxes, awnings, etc., requires the written approval of the Owners’ Association.

3. Aerials/satellite dishes

It is not permitted to install outdoor cables, aerials, satellite dishes, etc.

4. Waste pipes and drains

Irgens Gaard is an old property with old waste pipes and drains. In order to avoid blocking the waste pipes, please be careful about what gets washed away in sinks and baths. Nappies, tampons, newspaper, etc., should not be flushed down the toilet.

5. Pushchairs and prams

Pushchairs and prams may only be stored by agreement with the Board of Management.

6. Bicycles

Bicycles should only be placed in the bicycle stands provided. They must not be left against the walls, against the chestnut trees, or elsewhere in the courtyard. Bicycles that are not in regular use should be removed from the courtyard.

7. Courtyard and courtyard furniture

Residents are asked to take general care of trees, shrubs and other vegetation. Larger items of play equipment, etc., should be removed from the courtyard immediately after use. The white Trip Trap furniture belongs to the Owners’ Association and may be used freely with due respect for the needs of other residents. The furniture should be left clean and tidy after use. If furniture is moved, it should be carried and not pushed or dragged. Residents are asked to only use private furniture in the courtyard if there are not enough spaces on the Trip Trap furniture. Any private furniture should be removed from the courtyard immediately after use. It is not permitted to erect tents in the courtyard, although in special cases the Board of Management may grant permission to erect marquees.

8. Pets

Pets are permitted. Dogs should not be allowed to roam the courtyard. Dogs must be kept on a lead, and owners must clean up after their dog immediately. Animals must not be fed in the courtyard. Pets should not be allowed to cause a nuisance to other residents by barking, aggressive behaviour, etc.

9. Fireplaces

Fireplaces may only be used if they are covered by a valid certificate from Copenhagen Fire Brigade or a qualified chimney sweep. You should always use dry wood for fuel and not burn e.g. milk cartons, coloured leaflets and other waste.

10. Chestnut trees

It is not permitted to suspend play equipment or other objects from the chestnut trees other than the two swings. The swings are for the use of children only at their own or their parents’ responsibility. The trees should not be damaged in any way.

11. Basement rooms

The basement rooms must be kept locked and must not be used to store flammable material such as paper, clothes, etc., or material that may promote fungal growth. Objects stored in the basement rooms should be placed on the Owners’ Association’s impregnated wooden pallets and not directly on the floor. No objects should be placed outside the basement rooms. Under no circumstances may flammable liquids be stored in the basement.

12. Games

Ball games and other games must not be played on the staircases, in the basement, or by the courtyard doors where they may present a hazard or cause nuisance to other residents. Ball games must not be played against the walls. It is not permitted to draw or paint on the property’s woodwork or stonework or to otherwise damage the property or the courtyard.

13. Tools and appliances

Electric drills or other noisy tools may only be used during the period 08.00 to 20.00. The same applies for washing machines and tumble dryers if their noise causes a nuisance to neighbours living next door or below. In the event that there will be noise from major or prolonged building work, the other residents must always be informed well in advance by means of posters or notification to the Board of Management.

14. Music, etc.

The playing of musical instruments or music must always be done with consideration for neighbours. Late at night before 24.00, particular consideration should be shown and music should be turned down so as not to disturb the peace and quiet of others. In the event that a party or other social gathering is to be held after 24.00, the other residents should always be informed well in advance by means of posters or notification to the Board of Management.

15. Motor vehicles

The parking of motor vehicles (cars, motorcycles, mopeds, etc.) in the courtyard is not permitted, even for short periods. Vans, caravans and unregistered vehicles must not be left in the courtyard.

16. Noise

It is not permitted to cause noise that could be a nuisance to the surrounding flats during the period 20.00 to 08.00. Noisy behaviour in the courtyard should be avoided.

17. Staircases and stairwells

For reasons of fire safety, cleaning access and aesthetics, it is not permitted to leave bicycles, mopeds, toys, furniture, etc., in the stairwells. Building materials for building work should only be left with the approval of the Board of Management. In the event of serious or repeated dirtying or damaging of staircases, stairwells and other communal areas, the person responsible must carry out the necessary cleaning or agree on the necessary repairs with the Board of Management. Smoking is not permitted in the stairwells.

18. Drying of clothes

Clothes may only be dried in the courtyard on portable racks, which must be removed after use. No clothes lines should be put up.