AF: admin

juli 1, 2017

Kære naboer,

Igangværende reparationsarbejder

Portmur

Renoveringen af portmuren blev endelig færdig, men så påkørte en håndværker porten med sin trailer, og porten skal nu repareres af snedker Louv. Da dette er en forsikringssag, går det ikke helt så hurtigt med at få gennemført reparationen, som vi kunne ønske, men det sker forhåbentlig snart. Vi skal også have overmalet graffitien på den øverste del af porten og kalket TDC’s kabler i begge sider inden for porten.

Svampeskade i kælder/opg. C

Udbedring og forebyggende behandling af svampeskade i kælder ved opgang C opstartes i uge 32. Der skal udbedres skader på træbjælker i etagedækket over kælderen samt laves forebyggende behandling af tilstødende områder, som omfatter dele af kælderen nærmest det angrebne område under opgang C, køkken og entre i 44C st.tv. samt et område i stueetagen i opgang C. Tømrerfirmaet Bernhard-Johansen er valgt til at udføre reparationen. De er specialiseret i netop denne type arbejder og har før lavet bjælkeforstærkninger i kælderen hos os. Arbejdet forventes at tage 8 uger.

Vedligeholdelse/turnusplan

Medio september starter årets største turnusarbejde, nemlig facaden mod Wildersgade. Nærmere detaljer følger i august.

Rotter på loftet (og andre steder)!

Der er fundet spor af rotter på loftet over en lejlighed i D/E. Københavns Kommunes Skadedyrsenhed har inspiceret loftet og fundet, at dette skyldtes defekt rottesikring på toppen af en faldstamme. Dette er nu udbedret, og Skadedyrsenheden vil kontrollere, at den udbedring, vi har foretaget, lever op til deres standarder. Det er meget vigtigt, at ingen stiller/lægger mad eller madrester på fællesarealer uden for de dertil indrettede containere i skralderummet, og at alle madrester i containerne er forsvarligt anbragt i lukkede plasticposer. Containerne er lavet således, at rotter ikke kan løfte låget og få adgang til affaldet. Bemærk venligst, at ifølge Københavns Kommunes hjemmeside har alle pligt til at anmelde forekomst af rotter; dette kan gøres online på www.kk.dk/rotter. Hvis du selv anmelder, bedes du cc’e bestyrelsen@irgensgaard.dk. Du er også velkommen til at bede bestyrelsen foretage anmeldelsen.

Parkering i gården / overholdelse af husorden

Ifølge vores husorden er køretøjer forbudt i gården. Det gælder også i forbindelse med ombygninger mv. Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse til, at håndværkere eller andre kører ind og læsser af/afhenter materiale i gården, men der skal altså indhentes forudgående tilladelse. Der har i forbindelse
med igangværende ombygninger hos to ejere gentagne gange været problemer med biler i gården, og bestyrelsen har flere gange indskærpet både over for håndværkerne selv og deres bygherrer, at husordenen skal overholdes.
Generelt i relation til medlemmers byggeprojekter opfordrer bestyrelsen til, at bygherren for det første overholder husordenens regler om parkeringsforbud og forbud mod støj inden kl. 8 om morgenen. Udgifter til parkering bør være indeholdt i entreprisekontrakten. For det andet bør bygherren af hensyn til det gode naboskab i god tid før projektopstart – og mens dette står på – informere naboerne både i egen opgang og evt. også i tilstødende opgang om projektets art, varighed og evt. særlige støj- eller andre gener. Trappeopgange skal så vidt muligt afdækkes og rengøres hver dag og affald fjernes fra ejendom-men efter hver endt arbejdsdag. Vores rengøringsfolk fra Fejekosten bliver ikke betalt for at skulle gøre ekstra rent eller for at skulle fjerne genstande i opgangene for at kunne udføre deres arbejde. Så både af respekt for dem og for naboerne er det vigtigt at have disse aspekter med i sin projektplanlægning og projektudførelse. Lukning for vand skal naturligvis også varsles i så god tid som muligt.

Cykeloprydning

Som det fremgår af opslag i opgangene, har bestyrelsen startet en cykeloprydning, da vi har mistanke om, at mange cykler ikke bliver brugt. Bestyrelsen opfordrer generelt til, at man sætter cykler, der ikke bruges i længere perioder, i sit kælderlokale, således at alle, der virkelig bruger deres cykler, kan finde plads til dem i stativerne. Se opslag i opgang for flere detaljer om den igangværende “razzia”.
Skrald – én gang til for prins(esse) Knud
Læg skrald i de rigtige containere – altså ikke lerkrukker i glascontaineren, pizzabakker i aviscon-taineren, barbiedukker i papcontaineren osv. Madaffald skal være i lukkede plasticposer. Cigaret-skodder og andet “ildtøj” skal være forsvarligt slukket og pakket ind. Hvis en container er fuld, så læg ikke mere i den, men se, om der mon ikke er plads i en anden relevant container. Hvis der står affald eller en container op ad porten til Wildersgade, kan skraldemændene ikke komme ind, og vi skal betale for ekstra tømning.

YouSee – efterlysning fra beboer

Her kommer et spørgsmål fra en beboer, der søger hjælp eller råd fra andre beboere, der har en YouSee TV-boks: “Jeg har TV via en YouSee-boks (Samsung). På denne er der til tider funktionsfejl, og da YouSees driftforstyrrelsesmeddelelser ikke altid er up to date, ved jeg ikke, om fejlen ligger på nettet eller i min boks. Dette er derfor en kontaktannonce til en evt. anden IG YouSee-boksindehaver for infoudveksling ved boksfejl.” Mvh. Ebbe Thygesen, 44 G, st.th., 20992367.

Fællesarrangementer i 2017

Som nævnt i sidste nummer håber vi at kunne holde årets grillaften for gårdens beboere (både nr. 44 og 42) fredag den 11. august, Som sædvanlig sørger ejerforeningen for grillkul og velkomstdrink, men I skal selv medbringe mad og gerne hjælpe til med opdækning/-tænding/-rydning. Opslag med flere detaljer følger ultimo juli.
Fortsat god sommer!
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Redaktion
Christina Borella, bestyrelsessuppleant
Strandgade 44 D, 3.th.
Tlf. 26 12 32 57, christina@irgensgaard.dk

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}