AF: admin

maj 2, 2017

Se dette i din browser (http://mailchi.mp/a524302a41cf/nyhedsbrev-irgens-gaard?e=[UNIQID])
Kære naboer,
Dette er første nr. af det nye Irgens Gård Nyt. Vi håber, at nyhedsbrevet vil tjene som kilde til information, inspiration og godt naboskab. Vi stiler mod ca. 6 udgivelser pr. år, og indholdet vil typisk omfatte:
• Information om bestyrelsens/ejerforeningens arbejde
• Information om vedligeholdelsesprojekter
• Information om gårddage og andre fællesarrangementer
• Indlæg fra beboere om alt, hvad man måtte have på hjerte vedr. Irgens Gård, Christianshavn eller andet relevant (indlæg sendes til christina@irgensgaard.dk i Word-format)

Generalforsamling 2017

Redaktøren kunne desværre ikke være til stede på G/F, men ifølge pålidelige kilder var det ikke den helt store sindsoprivende G/F. Det officielle referat følger snarest fra administrator.
Ny bestyrelse
Genvalgt: Henriette Lund (G), Lise Heilmann Jensen (A).
Nyvalgt: Christian Goldbach (G), Max Staal (A) og Nikolaj Bune Rasmussen (B).
Suppleanter: Christina Borella (D) og Jette Victor (A).
Bestyrelsen har konstitueret sig med Henriette som formand (hårdt presset!) og Nikolaj som næstformand.
De større bestyrelsesopgaver er foreløbig fordelt således blandt bestyrelsesmedlemmerne:
Henriette & Lise: renholdelse, dørtelefoner
Nikolaj & Max: turnus og alm. vedligeholdelse
Nikolaj: IT
Christian: økonomi
Jette: ombygning opg. A, 3.
Christina: fællesarrangementer, IG Nyt
Husk, at alle henvendelser fra beboere til bestyrelsen skal ske pr. e-mail til: bestyrelsen@irgensgaard.dk.

Igangværende reparationsarbejder

Portmur

Renoveringen af portmuren nærmer sig langt om længe sin afslutning. Der er blevet indsat ny fugtspærre mellem sandsten og murværk samt nye drypnæser, og sandsten m.m. er blevet rettet op. I uge 18 påbegynder maleren den afsluttende kalkning af murværket. Det tager 1-2 uger alt efter vejret. Renoveringen af portmuren blev iværksat pga. en fugtskade, som viste sig ved en kraftig opfugtning af portmur og gavlvæg i opgang A med deraf følgende skimmelsvampangreb i lejlighederne. Skaden skyldes formentlig en kombination af, at portmuren har sat sig og derved har givet sandstenen på toppen af muren fald ind mod opgang A’s gavlvæg, og at det udførte arbejde med renovering af portmuren tilbage i 1980’erne ikke blev gjort godt nok. Det har været en lang og sej proces at finde en løsning på dette, og vejret har ikke været med os. Vi ser frem til, at vi snart har et flot og præsentabelt indgangsparti.

Svampeskade i kælder/opg. C

Der blev ved Hussvamplaboratoriets seneste gennemgang af kælderen fundet ægte hussvamp i en bjælke i kælderloftet. Ægte hussvamp er en trænedbrydende svamp, som ikke er sundhedsskadelig for mennesker. Svampeangrebet er efterfølgende blevet omfangsbestemt til det ene sted ved bjælken, som sidder under lejlighedsskellet mellem opgang C og lejligheden 44 C st.tv. nærmest Bådsmandsstræde. Svampen er ikke “aktiv”, så den får ikke tilført den fugt, der skal til, for at den kan udvikle sig. Årsagen vurderes at være en tidligere vandskade.
 
Ejerforeningens forsikring hos TopDanmark dækker i stort omfang udbedringen af skaden.
Behandlingen af ægte hussvamp kræver, at en del af de tilstødende bjælker, vægge, lofter, gulve m.v. skal behandles eller udskiftes, både i kælder og i stueetage. Det betyder, at køkkenet i 44 C st.tv. efter al sandsynlighed skal nedtages og genetableres. Og der skal laves nogle reparationer og forebyggende behandlinger i opgang C. Under reparationen bliver det kontrolleret af Hussvamplaboratoriet, om svampeangrebet mod forventning skulle have nogen yderligere udstrækning op i stueetagen.
 
Bestyrelsen og TopDanmark er p.t. ved at tage stilling til, hvilken tømrer der skal udføre arbejdet. Så snart det er på plads, vil der blive lavet en detaljeret arbejdsplan, og berørte beboere vil blive informeret.
Vedligeholdelse/turnusplan
Ifølge turnusplanen omfatter årets større projekter facaderenovering mod Wildersgade, opg. G samt tageftersyn. Mere information følger.

Væggelus

Der blev heldigvis ikke fundet spor af væggelus ved den seneste gennemgang af de tidligere berørte lejligheder. Det ser således ud til, at den skræk og rædsel er endeligt overstået – i hvert fald for denne gang. Husk dog, at der bare skal én enkelt lus medbragt i en kuffert til at starte det hele igen.

Udlejning/beboerliste

Husk også, at der på G/F 2016 blev vedtaget nye vedtægter for oplysning om både kort- og langtidsudlejning/udlåning af lejligheder og værelser i Irgens Gård. Giv altid administrator (mwe@ngadvokat.dk) og bestyrelsen (bestyrelsen@irgensgaard.dk) besked, hvis du udlejer/udlåner din lejlighed eller værelser. Bestyrelsen fører en liste over alle ejere og lejere, så husk også at give besked om ændring i mailadresser og tlf.numre, så vi altid ved, hvem der bor i vores ejendom.

Parkering i gården

Den afgåede bestyrelse har givet en helt ekstraordinær tilladelse til, at Lilly i opg. G bliver hentet og bragt i bil hver dag, da Lilly ellers ikke ville kunne komme ud.

Fællesarrangementer i 2017

Med forbehold for helt utilregneligt vejrlig og anden force majeure påtænkes følgende arrangementer:
• Grillaften fredag den 11. august
• Efterårsgårddag søndag den 8. oktober
• Julegløgg søndag den 10. december
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved disse datoer, hvis du vil deltage.
 
Med håbet om en dejlig sommer i gården.
 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
 
Redaktion
Christina Borella, bestyrelsessuppleant
Strandgade 44 D, 3.th.
Tlf. 26 12 32 57, christina@irgensgaard.dk

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}