AF: admin

september 5, 2016

Se dette i din browser (http://us4.campaign-archive1.com/?e=[UNIQID]&u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=ef46120e32)

TURNUS

Så er det igen blevet tid til opstart af turnus, og hermed følger lidt kort info om det planlagte forløb.
I år er det bygning B’s facade og gavl, som skal istandsættes. Stillads er planlagt til at blive sat op den 5. september og dernæst går murerarbejdet igang, efterfølgende kalkning og til slut snedkergennemgang og maling af vinduer. Arbejdet forventes færdiggjort i uge 40 og efterfølgende er der jo så stilladsnedtagning. Vedligeholdelsesarbejder på vores bygning, der indbefatter kalkning, planlægges til enten sene forår eller tidlige efterår, idet der i disse måneder som regel er det bedste vejrlig for kalkning. Større planlagte vedligeholdelsesarbejder med stillads lægges iøvrigt altid udenfor sommermånederne af hensyn til at kunne få bedst udbytte/fornøjelse af vores gård

ÆNDREDE VEDTÆGTER

Som alle beboere nok er klar over, så er der på to generalforsamlinger i 2016 blevet vedtaget en række vedtægtsændringer, som påvirker reglerne for udlejning af lejligheder i Irgens Gaard.
Der vil inden længe blive omdelt et referat fra den ekstraordinære generalforsamling, hvor ændringerne blev endeligt vedtaget.
Herudover vil bestyrelsen udarbejde en kort beskrivelse/vejledning til de nye og gamle regler, så det bliver lettest muligt for alle at efterkomme de nye vedtægter.

SKAKTER I OPGANG G

I forbindelse med mærkning af forbindelsesledinger til kabel-tv, blev der i sin tid pillet nogle gangskabe ned i lejlighederne TH og TV i opgang G. Det afslørede, at der bag skabene var hul i gasbetonen i skaktvæggen. Det er ulovligt og skal derfor udbedres.
Det betyder, at vi skal have en snedker ud for at tage gangskabene i hver lejlighed th. og tv. ned, så Felding og rådgiveren kan inspicere hullerne og komme med et løsningsforslag. Vi skal nok sørge for, at snedkeren sætter skabene pænt op igen, men der vil desværre være en periode på op til 4-6 uger, hvor skabene vil være pillet ned, og vi i flere omgange skal have adgang til lejlighederne med håndværkere.
Vi kommer med en detaljeret tidsplan, når Felding og rådgiveren har lavet et løsningsforslag, som sker umiddelbart efter de har været på inspektion, men nedtagning af skabene er aftalt til mandag d. 5. og tirsdag d. 6. september 2016 mellem 07:30 og 16:30.
Beboere i G kan enten sørge for at være hjemme (en eller begge dage) og give besked til Henriette (kontaktoplysninger neden for), eller aflevere en nøgle til Henriette, så der kan koordineres adgang.
Alle spørgsmål til ovenstående bedes rettet til Henriette på henriette@irgensgaard.dk (mailto:henriette@irgensgaard.dk) eller på telefon 21 66 33 24.

GÅRDDAGE

Sommeren er gået på hæld, og vi samles derfor som sædvanlig til en hyggelig dag, hvor vi fjerner gårdmøblerne fra gården sammen.
Dette kommer til at foregå søndag den 9. oktober, og der vil blive hængt opslag op i opgangene med mere information.
Senere på året, den 4. december, følger det traditionelle arrangement med gløgg og hygge i gården. Nærmere information følger.

FRAMBO VVS NY FAST LEVERANDØR

Efter en lang periode med problemer i form af bl.a. dårlig kommunikation, langsom og svingende udførelse af opgaver, samt overpriser på visse opgaver med VVS-firmaet Gliese, har bestyrelsen efter møder med en række firmaer valgt at gå over til Frambo VVS som fremadrettet leverandør. Deres kontaktdetaljer fremgår nu af hjemmesiden under menupunktet Kontakt. Bestyrelsen har over de seneste måneder, hvor de har været tilknyttet, været rigtig godt tilfreds med det nye firma.
Vi anbefaler beboere også at bruge Frambo VVS til private opgaver i lejlighederne, da det ofte kan være en fordel, hvis det benyttede firma kender ejendommen. Men når det er sagt, så er alle beboere selvfølgelige frie til at vælge egen leverandør. Til afsyring og afkalkning af varmtvandsbeholder og varmeveksler har vi endvidere skiftet fra Gliese til firmaet Krüger, som netop specialiserer sig inden for dette område. Udover at vi har sparet ca. 50 % på prisen per gang, så har Krüger også vejledt os til at gøre det med længere mellemrum, hvilket giver en yderligere besparelse. Det gøres nu hvert hhv. 2. og 4. år.

KÆLDEROPRYDNING

Bestyrelsen har konstateret, at der i kælderen er opstillet en større mængde genstande fra forskellige beboere uden for kælderrummene.
Af hensyn til brandsikkerheden og ikke mindst fremkommeligheden, skal bestyrelsen bede alle beboere kontrollere, at de ikke har genstande stående uden for de indrettede kælderrum.

BESØG FRA SVAMPELABORATORIET

Som led i den almindelige vedligeholdelse af kælderen og ejendommen, får vi igen besøg fra svampelaboratoriet, som skal inspicere kælderen og kontrollere, at der ikke er opstået svamp.
Besøget kommer til at foregå onsdag den 12. oktober, klokken 8.00.
For at sikre, at der kan foretages en grundig gennemgang, beder vi om, at alle giver adgang til deres kælderrum.

ROTTESPÆRRER

På opfordring fra en beboer har vi undersøgt muligheden for rottespærrere i vores brønde i gården. Resultatet er, at vi har fået installeret dem i 8 brønde totalt. Forhåbentligt vil det hjælpe til at holde gården rottefri. De spærrer for passage mod vandretningen og skulle samtidig ikke medføre forøget risiko for tilstopning.

NYT TOILET I OPGANG D

Der er kommet nyt toilet i fællestoilettet i opgang D grundet, det gamle løb, og det gamle blev vurderet til ikke at kunne betale sig at reparere.

VANDSKADER

Vi har desværre haft to vandskader over sommeren.
Det drejer sig om en sprækket faldstamme i loftet af fællestoilettet. Desværre dækker forsikringen ikke denne skade, da der er tale om et synligt rør. Beboere bedes derfor være ekstra opmærksomme på synlige rør i ejendommen og evt. meddele om læk/udsivning omgående. Den anden vandskade var en sprækket faldstamme i stueniveau i opgang B. Her dækker vores forsikring med med dobbelt selvrisiko, da røret blev vurderet til at være ældre end 50 år.

RENSNING AF FALDSTAMMER I OPGANG F

Grundet problemer med afløbet hos et par beboere i opgang F, som kunne skyldes forstopning af faldstammen, har bestyrelsen valgt at få totalrenset faldstammen i opgangen. Det er muligvis en aktivitet, som vi præventivt vil få udført i de øvrige opgange også, da, vi tror, det er lang tid siden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
============================================================
Copyright © 2016 Irgens Gaard, All rights reserved.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}