AF: admin

april 30, 2015

Der vil i det følgende blive redegjort kort for nogle af de punkter, som bestyrelsen netop beskæftiger sig med.

Ny bestyrelse

Efter sidste generalforsamling i marts blev der vedtaget en ny bestyrelse bestående af; Michael Sanggaard, Jette Viktor, Hanne Tung, Peder Maltha Rasmussen, Cecilie Mee Hansen samt Christina Borella som bestyrelsessuppleant.

Gårdarrangementer

For det første et stort tak for et godt fremmøde til vores første arrangement d. 12. april. Datoerne for de følgende arrangementer er d. 26. juni, hvor vi holder grillarrangement, 18. oktober skal vi have gårdmøblerne ind samt gløggarrangement d. 13. december. Mere information følger.

Hjemmeside

Vi arbejder hurtigt på at få en ny hjemmeside op at køre. Vi stræber efter at få lavet en så overskuelig og håndterbar hjemmeside som muligt. Her vil både husorden, vedtægter, kontakter mm. være tilgængeligt.

Skralderum

I henhold til vores skralderum vil vi høre Københavns Kommune om at udskifte en af affaldscontainere til en ekstra papcontainer. Yderligere skal det siges, at Strandgade nr. 42 også benytter sig af skralderummet inde hos os. Vi ønsker derfor, at en fra hver opgang i Irgens Gaard melder sig som ansvarlig for, at containerne ikke bliver overfyldt. Denne person skal yderligere være ansvarlig for, at vi minder hinanden om, at pap skal foldes sammen inden, det bliver smidt ned i containeren.
Husk:
Cykelrazzia i gården er igangsat. Fristen er d. 4. maj.
I henhold til vores øvrige punkter på dagsordenen bliver disse fulgt op på så hurtigt og effektivt som muligt.
De bedste hilsener fra
Bestyrelsen
View this email in your browser (http://us4.campaign-archive2.com/?u=4213fa3c851755fcb5417a341&id=6f7af18503&e=[UNIQID])

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}