Foreningens vedtægter er senest opdateret 28 juni 2016.

V E D T Æ G T E R

FOR

EJERFORENINGEN IRGENS GAARD

Matr.nr. 36 Christianshavns Kvarter, København

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er “Ejerforeningen Irgens Gaard, matr.nr. 36 Christianshavns Kvarter, København”.

Foreningens hjemsted er København.

Formål

§ 2

Foreningens formål er at administrere ejendommen, matr.nr. 36 Christianshavns Kvarter, beliggende Strandgade 44, samt at varetage medlemmernes interesser, herunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig.

Foreningen driver endvidere et programfordelingsanlæg, der er tilsluttet hybridnettet.

Foreningens medlemmer

§ 3

Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemsskab er obligatorisk.

En ny ejers medlemsskab indtræder, når den pågældendes skøde, uanset om det er betinget, er anmeldt til tinglysning med retsvirkning fra den i skødet anførte overtagelsesdag.

Den tidligere ejers forpligtelser over for Ejerforeningen ophører først endeligt, når den nye ejers endelige skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

§ 4

Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne efter følgende fordelingstal:

 

Nr.

Lejl. Nr.

Beliggenhed

Fordelingstal

1.

2/3/4

A, stuen

40+90

130

2.

5/6

A, 1.sal

79+51

130

3.

7

A, 2.sal

130

4.

8

A, 3.sal

118

5.

1

B, stuen, tv.

75

6.

55

B, stuen, th.

98

7.

10

B, 1.sal, tv.

101

8.

11

B, 1.sal, th.

69

9.

14/15

B, 2.sal, tv.

20+64

84

10.

12/13/19

B, 2.sal, th.

74+19+17

110

11.

9

C, stuen, tv.

88

12.

45

C, stuen, th.

98

13.

16

C, 1.sal, tv.

106

14.

17

C, 1.sal, th.

89

15.

18/20

C, 2.sal

77+10

87

16.

21

D, stuen, tv.

85

17.

22

D, stuen, th.

89

18.

23

D, 1.sal, tv.

99

19.

24

D,1.sal, th.

84

20.

26

D, 2.sal, tv.

70

21.

27

D, 2.sal, th.

84

22.

28

D, 3.sal

72

23.

46

E, stuen, tv.

104

24.

29

E, stuen, th.

46

25.

30

E, 1.sal, tv.

46

26.

31

E. 1.sal, th.

99

27.

32/38

E, 2.sal, tv.

43+52

95

28.

25/33

E, 2.sal, th.

60+36

96

29.

34

F, stuen, tv.

49

30.

35

F, stuen, th.

85

31.

36

F, 1.sal, tv.

85

32.

37

F, 1.sal, th.

70

33.

39

F, 3.sal, tv.

66

34.

47

F, 2.sal, tv.

43

35.

40

G, stuen, tv.

91

36.

48

G, stuen, th.

120

37.

41

G, 1.sal, tv.

92

38.

49

G, 1.sal, mf.

54

39.

50

G, 1.sal, th.

91

40.

42

G, 2.sal, tv.

92

41.

51

G, 2.sal, mf.

54

42.

52

G, 2.sal. th.

91

43.

43

G, 3.sal, tv.

93

44.

53

G, 3. sal, mf.

54

45.

54

G, 3.sal, th.

92

46.

44

H

114

Ialt

4.018

 

Disse fordelingstal gælder dog ikke i spørgsmål vedrørende programfordelingsanlægget, hvor hvert medlem har een stemme.

Fællesudgifter

§ 5

Til dækning af Ejerforeningens udgifter betaler medlemmerne et bidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det på generalforsamlingen vedtagne driftsbudget.

Bidraget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallene.

I tilfælde af store uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstrabidrag.

For varmeudgifter og udgifter til programfordelingsanlæg gælder reglerne i § 6 og § 6 a.

Varmeudgifter

§ 6

Betaling for varme og varmt vand, leveret fra Ejerforeningens anlæg, skal fastsættes efter varmefordelingstal eller ved måling efter faktisk forbrug.

Regler for varmelevering, opkrævning af a’conto varme og aflæggelse af varmeregnskab vedtages af generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Udgifter til programfordelingsanlægget

§ 6a

Programfordelingsanlægget lejes eller ejes af foreningen. Betaling for tilslutningsafgift og medlemsbidrag opkræves med lige store beløb pr. medlem sammen med betaling til fælles– og varmeudgifter.

Såfremt et medlem ikke ønsker at benytte programfordelingsanlægget og opsigelse af medlemsskabet kan ske uden forhøjelse af omkostninger for foreningen og dens øvrige medlemmer, kan medlemmet fritages for at betale udgift til programfordelingsanlægget.

Betaling

§ 7

Bidrag til fællesudgifter, til varmeudgifter samt til programfordelingsanlægget opkræves kvartalsvis pr. den 1. januar, den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober. Opkrævning udsendes 21 dage før forfaldsdagen.

Den til enhver tid værende tinglyste ejer af en lejlighed hæfter for lejlighedens betaling af bidrag til Ejerforeningen, herunder for eventuelle restancer forud for ejerens indtræden i foreningen, jfr. § 3.

For forfaldne – og ikke rettidigt erlagte – bidrag betales et opkrævningsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og meddeles ejerne skriftligt senest een måned før ikrafttræden.

De af generalforsamlingen vedtagne tilbagebetalinger af for meget betalt a’conto bidrag kan med frigørende virkning for Ejerforeningen udbetales til den på udbetalingstidsunktet tinglyste ejer af den lejlighed, som tilbagebetalingen vedrører.

Sikkerhedsstillelse

§ 8

Til sikkerhed for skadesløs betaling af de i §§ 5-7 nævnte bidrag og eventuelle andre opståede krav fra Ejerforeningen mod hvert enkelt medlem af Ejerforeningen med tillæg af renter og omkostninger, tinglyses næværende vedtægt pantstiftende for hver enkelt ejerlejlighed for et beløb, som pr. den 22. marts 1993 udgør kr. 40.000,00. Dog anses nedenstående ejerlejligheder i denne forbindelse som een lejlighed, således at panteretten for disse ejerlejligheder under eet udgør kr. 40.000,00.

2 og 3 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder

5 og 6 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder

14 og 15 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder

12, 13 og 19 kr. 40.000,- med pant i alle 3 lejligheder

18 og 20 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder

32 og 38 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder samt

25 og 33 kr. 40.000,- med pant i begge lejligheder

Beløbet kr. 40.000,00 reguleres opad, men ikke nedad, hvert år pr. 31. december på grundlag af stigningen i det senest forud herfor af Danmarks Statistik offentliggjorte Nettoprisindeks (1975=100). Den årlige regulering af det beløb, for hvilken vedtægten er lyst pantstiftende, meddeles ejerforeningens medlemmer i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Såfremt beregning af nettoprisindekset måtte ophøre eller blive ændret, skal der fremtidigt til grund for reguleringen lægges det pristal, som i størst muligt omfang svarer til det nuværende nettoprisindeks med dettes prisbevægelser. Såfremt parterne ikke kan enes med hensyn til den fremtidige beregning, skal spørgsmålet afgøres af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne udpeger een, og således at opmanden udpeges af Præsidenten for Københavns Byret.

Den herved stiftende panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedtægtens tinglysning allerede tinglyste panterettigheder og servitutter.

For så vidt angår fremtidigt stiftede panterettigheder, respekterer panteretten kreditforeingslån optaget i forbindelse med ejerskifte, konvertering o.l. for så vidt angår den del af panteretten, som sammenlagt med den pålydende værdi af ejerpantebrevene med foranstående prioritet, håndpantsat til Ejerforeningen, overstiger det beløb, som kreditforeningerne efter de til enhver tid gældende regler respekterer uden fradrag af låneprovenue, p.t. kr. 29.000,00.

Størrelsen af de til Ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebreve med foranstående prioritet på tidspunkt for tinglysningen ved denne vedtægts bestemmelser fremgår af bilag 1 til denne vedtægt.

De til Ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev(e) kan af ejeren af hver enkelt lejlighed kræves udleveret af foreningen, når den ved næværende vedtægt stiftede panteret i forhold til andre panthavere i ejendommen har første prioritet i vedkommende ejerlejlighed på betingelse af, at ejerpantebrevet forinden kvitteres til aflysning eller forsynes med tinglyst påtegning om fremtidigt at respektere den vedtægtsmæssige panteret.

Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, tilsendes Ejerforeningen c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms kanal 18, 1220 Købehavn K.

For panteretten gælder i øvrigt de i Justitsministeriets pantebrevsformular A trykte bestemmelser, også for så vidt angår rente og omkostninger.

Foreningens medlemmer hæfter som hovedregel personligt og pro rata for Ejerforeningens forpligtelser og kun i det omfang, en generalforsamling med det for vedtægtsændringer nødvendige kvalificerede fletal beslutter det, hæfter alle medlemmer eller en del heraf solidarisk og ikke proratarisk.

Vedligeholdelse

< p lang=”da-DK” align=”center”>§ 9

Den udvendige vedligeholdelse forestås af Ejerforeningen, medens den indvendige vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler ejeren. Den indvendige vedligeholdelse omfatter ikke alene tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre, vinduesglas og alt til lejligheden hørende udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter og vand– og gasledninger, etc., hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens varmecentral med hovedledninger, programfordelingsanlæg og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Intet medlem må egenmægtigt foretage ændringer eller rettelser på dele af varmeanlægget, ligesom aftapning af det i varmeanlægget cirkulerende vand er forbudt.

Al installation fra den individuelle forgrening ind til lejligheden bekostes af ejeren og må kun udføres af de af foreningen godkendte installatører, ligesom tilsluntningsarrangementet skal udføres i henhold til bestyrelsens anvisninger. Samtykke fra bestyrelsen er påkrævet.

Enhver ejer er forpliget til at tåle, at der føres ledninger for lys, gas, vand, varme, kulde og afløb, herunder faldstammer, gennem lejligheden efter samme regler, som gælder i lejeloven herom.

Opstår der fejl ved de fælles installationer, må vedkommende, der konstaterer uregelmæssigheder, uopholdeligt give bestyrelsen eller foreningens administrator meddelelse herom.

Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer, maling eller lignende af fællesejendom, herunder reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Ejere, der ønsker at foretage ændringer, der varigt eller midlertidigt medfører indgreb i fællesejendom, skal indgive skriftlig ansøgning til bestyrelsen eller foreningens administrator. Ansøgningen skal være ledsaget af behørig dokumentation, tegninger og omfangsbeskrivelse af det påtænkte arbejde.

Ejerforeningens bestyrelse eller andre med bestyrelsens bemyndigelse er berettiget til at skaffe sig adgang til rum, hvori der forefindes dele af de fælles installationer.

Husorden

§ 10

Ejeren og de personer, der opholder sig i, eller er lejere af lejligheden, skal nøje efterkomme Ejerforeningens ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standard-lejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

Misligholdelse

§ 11

Såfremt et medlem ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for Ejerforeningen, jfr. §§ 5-8, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, jfr. § 9, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for Ejerforeningens virksomhed eller andre medlemmer eller gør sig skyldig i sådanne forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren – eller i tilfælde af at lejligheden er udlejet – lejeren skal fraflytte lejligheden med et passende varsel. Den pågældende ejer eller lejer kan indklage bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen, der med simpelt flertal blandt de fremmødte kan omgøre bestyrelsens afgørelse.

Bliver påbudet om fraflytning ikke efterkommet, er bestyrelsen om fornødent berettiget til at lade udsættelsen ske ved fogedens bistand.

Ejeren hæfter over for Ejerforeningen for misligholdelse og skader, der er opstået ved en eventuel lejers forsømmelser, skadegørende handlinger, m.v.

Grov eller gentagen misligholdelse af anlæg, eller af de af bestyrelsen meddelte forskrifter vedrørende brug og installation af anlægget, berettiger bestyrelsen til at afbryde forsyningen til den misligholdende.

Generalforsamling

§ 12

Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed.

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dennes bestyrelse samt administrator og revisor.

Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Fordelingstallet angiver det antal stemmer, der kan afgives for hver enkelt lejlighed.

I spørgsmål vedrørende programfordelingsanlægget har hvert medlem dog een stemme, jfr. § 4 in fine.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal blandt de repræsenterende stemmer i henhold til stk. 3.

Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, om salg af væsentlige fælles bestanddele, eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede i henhold til stk. 3 stemmer herfor. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny overordentlig generalforsamling, der afholdes inden 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der er repræsenteret.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for såvidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 13

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned med følgende dagsorden:

 1. Aflæggelse af årsberetning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

 2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 3. Fremlæggelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår til godkendelse samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab for programfordelingsanlægget til godkendelse. Endelig fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 6. Valg af revisor.

 7. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen og med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede årsregnskab.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et flertal af bestyrelsens medlemmer finder anledning dertil, når 12 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen med
angivelse af motiveret dagsorden, når en lejer eller ejer, der af bestyrelsen er blevet pålagt at fraflytte lejligheden, jfr., § 11, stk. 1, skriftligt begærer dette over for bestyrelsen, eller når en ejer, som har fået afslag fra bestyrelsen i medfør af § 8, stk. 2, vedrørende rykningspåtegning på et ejerpantebrev, skriftligt begærer dette overfor bestylelsen.

I de tre sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er indgivet til bestyrelsen.

§ 15

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beslutninger.

Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den forudgående 1. februar.

§ 16

Generalforsamingen vælger selv sin dirigent.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§ 17

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælger iblandt sig sin formand og næstformand.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 18

Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer et tilstede, for så vidt den består af 4 eller 5 medlemmer, og når 2 medlemmer er tilstede, hvis den består af 3 medlemmer.

Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens og i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i mødet.

Bestyrelsen kan antage en administrator og lønnet medhjælp til bistand ved varetagelse af foreningens daglige drift.

Tegningsret

§ 19

Ejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Revision og regnskab

§ 20

Ejerforeningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisior vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 21

Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

***

Nærværende vedtægter, der i det omfang de ændrer tidligere tinglyste vedtægter for Ejerforeningen respekterer allerede tinglyste panterettigheder og servitutter med oprykningsret vil være at tinglyse på ejendommen matr. nr. 36 Christianshavns Kvarter. Der henvises med hensyn til de på ejendommen påhvilende panterettigheder og servitutter til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget i henhold til vedtægten er ejerforeningen v/ dennes bestyrelse samt ejerforeningens enkelte medlemmer.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 13.5.1993 og senest ændret på ekstraordinære generalforsamling den 25. november 2013.

Bilag 1

Til vedtægter for Ejerforeningen Irgens Gaard, matr.nr. 36 Christianshavns Kvarter, København.

Ejl. Nr.

Beliggenhed

Nr.

Foreningens sikkerhed i form af ejerpantebrev

Vedtægter lyses pantstiftende for

2/3

A, stuen

1

5.000

40.000

5/6

A, 1.sal

2

10.000

40.000

7

A, 2.sal

3

10.000

40.000

8

A, 3.sal

4

0

40.000

1

B, stuen, tv.

5

40.000

40.000

55

B, stuen, th.

6

40.000

40.000

10

B, 1.sal, tv.

7

10.000

40.000

11

B, 1.sal, th.

8

0

40.000

14/15

B, 2.sal, tv.

9

40.000

40.000

12/13/19

B, 2.sal, th.

10

10.000

40.000

9

C, stuen, tv.

11

10.000

40.000

45

C, stuen, th.

12

40.000

40.000

16

C, 1.sal, tv.

13

10.000

40.000

17

C, 1.sal, th.

14

10.000

40.000

18/20

C, 2.sal

15

0

40.000

21

D, stuen, tv.

16

40.000

40.000

22

D, stuen, th.

17

5.000

40.000

23

D, 1.sal, tv.

18

5.000

40.000

24

D,1.sal, th.

19

5.000

40.000

26

D, 2.sal, tv.

20

10.000

40.000

27

D, 2.sal, th.

21

5.000

40.000

28

D, 3.sal

22

5.000

40.000

46

E, stuen, tv.

23

50.000

40.000

29

E, stuen, th.

24

20.000

40.000

30

E, 1.sal, tv.

25

5.000

40.000

31

E. 1.sal, th.

26

55.000

40.000

32/38

E, 2.sal, tv.

27

40.000

40.000

25/33

E, 2.sal, th.

28

40.000

40.000

34

F, stuen, tv.

29

0

40.000

35

F, stuen, th.

30

10.000

40.000

36

F, 1.sal, tv.

31

5.000

40.000

37

F, 1.sal, th.

32

5.000

40.000

39

F, 3.sal, tv.

33

0

40.000

47

F, 2.sal, tv.

34

29.000

40.000

40

G, stuen, tv.

35

10.000

40.000

48

G, stuen, th.

36

50.000

40.000

41

G, 1.sal, tv.

37

10.000

40.000

49

G, 1.sal, mf.

38

40.000

40.000

50

G, 1.sal, th.

39

40.000

40.000

42

G, 2.sal, tv.

40

10.000

40.000

51

G, 2.sal, mf.

41

10.000

40.000

52

G, 2.sal. th.

42

10.000

40.000

43

G, 3.sal, tv.

43

10.000

40.000

53

G, 3.sal, mf.

44

40.000

40.000

54

G, 3.sal, th.

45

40.000

40.000

44

H

46

50.000

40.000

Matr.nr. 36

Christianshavn

Købehhavns byret

Indført den 26/11-1993

Lyst under nr. 204430

Følgende tinglyste påtegninger:

 1. Allonge som lyst 18/03-1994 under nr. 30755,
 2. allonge som lyst 22/03-1994 under nr. 31637,
 3. allonge som lyst 30/03-1994 under nr. 35074,
 4. allonge som lyst 18/04-1994 under nr. 40375,
 5. allonge som lyst 24/05-1994 under nr. 213117,
 6. allonge som lyst 06/06-1994 under nr. 217268,
 7. allonge som lyst 19/08-1994 under nr. 242060,
 8. allonge som lyst 25/08-1994 under nr. 243506,
 9. allonge som lyst 04/11-1994 under nr. 262919,
 10. allonge som lyst 14/11-1994 under nr. 265244,
 11. allonge som lyst 29/11-1994 under nr. 269898,
 12. allonge som lyst 23/12-1994 under nr. 275941,
 13. allonge som lyst 12/01-1995 under nr. 203294,
 14. allonge som lyst 01/03-1995 under nr. 215464,
 15. allonge som lyst 18/09-1995 under nr. 420439,
 16. allonge som lyst 09/02-1996 under nr. 10683 og 10684,
 17. allonge som lyst 23/05-1996 under nr. 50588,
 18. allonge som lyst 15/11-1996 under nr. 135133,
 19. allonge som lyst 19/12-1996 under nr. 157116,
 20. allonge som lyst 08/01-1996 under nr. 2518,
 21. allonge som lyst 21/03-1997 under nr. 38752,
 22. allonge som lyst 20/08-1997 under nr. 109471,
 23. allonge som lyst 19/09-1997 under nr. 123749,
 24. allonge som lyst 29/09-1997 under nr. 130252,
 25. allonge som lyst 05/02-1998 under nr. 18048,
 26. allonge som lyst 31/03-1998 under nr. 45444,
 27. allonge som lyst 31/03-1998 under nr. 45444,
 28. allonge som lyst 20/05-1998 under nr. 70430,
 29. allonge som lyst 15/07-1998 under nr. 98400,
 30. allonge som lyst 19/08-1998 under nr. 118969,
 31. allonge som lyst 24/02-2000 under nr. 23799,
 32. allonge som lyst 21/09-2001 under nr. 115548,
 33. allonge som lyst 05/09-2002 under nr. 124008,
 34. allonge som lyst 06/07-2004 under nr. 99530,
 35. allonge som lyst 14/03-2005 under nr. 44322,
 36. allonge som lyst 17/08-2006 under nr. 137832:

respekteres i det hele.

København, den 28. januar 2015


ALLONGE TIL VEDTÆGTER

FOR

E/F IRGENS GAARD

Ny §10A

En lejer må hverken helt eller delvist fremleje/udlåne sin lejlighed til andre, herunder fremleje/udlåne lejligheden gennem kommercielle tjenester, lejlighedsbytte eller lignende.

Ejer har, i forbindelse med udlejning af deres egne lejligheder, pligt til at indskrive i lejekontrakten, at lejer ikke må fremleje lejligheden.

Såfremt en lejer, trods ejerforeningens indsigelse herom, foretager eller gentager fremleje/udlåning i strid med nærværende bestemmelser, er ejerforeningens bestyrelse berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor ejeres lejer iht. lejelovens §93, stk. 1, litra f.

Ny §10B

En ejer, som udlejer sin lejlighed eller dele heraf, har uagtet lejemålets varighed pligt til at oplyse lejers navn, tlf.nr. og mailadresse, antal beboere, indflytningsdato, periode for lejemålet samt ejers evt. nye adresse i lejeperioden til foreningens administrator.

Såfremt ejerforeningen, ikke har modtaget ovenstående oplysninger fra enten ejer eller lejer, senest 14 dage efter påkrav, er ejerforeningens bestyrelse berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser overfor både ejer og lejer iht. lejelovens §93, stk. 1, litra f.

Ny §10C

Såfremt der konstateres skadedyr i ejendommen, enten i de enkelte lejligheder eller på ejerforeningens ejendom, har den enkelte ejer pligt til straks at anmelde forholdet til ejerforeningens bestyrelse og administrator.

Ejerforeningen/bestyrelsen har herefter ret, men ikke pligt, til at forestå en koordineret indsats i forhold til bekæmpelse af skadedyr.

50% af de udgifter, som direkte kan henføres til behandlingstiltag i den enkelte lejlighed, hvor der er konstateret infestation af skadedyr, påhviler den enkelte ejer, uanset ansvar, de resterende 50% dækkes af ejerforeningen. Udgifter til behandlingstiltag, som er led i en samlet indsats i en lejlighed, hvor der ikke har været konstateret infestation af skadedyr, dækkes fuldt ud af ejerforeningen.

Udgifter til bekæmpelse, som ejerforeningen i sidste ende skal bære, kan ikke rekvireres uden ejerforeningens mellemkomst eller tilladelse. I modsat fald bæres udgiften af den enkelte ejer selv. Omvendt kan ydelser knyttet til skadedyrsbekæmpelse, for hvilke en ejer delt eller delvist skal bære udgiften, godt rekvireres af ejerforeningen og senere opkræves hos ejeren, hvis ydelsen efter bestyrelsens skøn er vigtig i den samlede behandlingsindsats.

Såfremt en ejer ikke giver adgang eller i øvrigt ikke medvirker til indsatsen, kan ejeren pålægges udgifterne efter ejerforeningens skøn, hvilket skøn er endeligt og ikke kan indbringes for domstolene, men kun for generalforsamlingen.

Således endeligt vedtaget med kvalificeret flertal på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2016.